Hrubá síla. Rak/Myšlienka. -2.

Hrubá síla. Rak/Myšlienka. -2.

Hrubá, nehmotná sila, ktorá takmer zničila Ôsmy Vývojový Celok/Dom. (Teória: Piaty dom, zvolený, vybraný, žena, /Domom Druhým, mužom, synom vládkyne Domu Prvého)- vybraná žena prechádza do Ôsmeho domu)...

Mŕtvy muž/partner pochádzal zo Siedmeho Vývojového Celku/Domu, ktorý vo svojom znaku nesie rastlinu Ľanu siateho, teda sa jedna o skupinu Slovanov obyvajucu Andy. Jeho manželka.partnerka pochádzala z Vývojového Celku Domu Ôsmeho, osídleného poblíž Himalájí a spoločne ako žena a muž, tento vývojový celok/dom obývali, ( podľa zápisu by bolo aktuálne povedať, urodili sa im tri dcéry a následne prišla zkaza.... ale zrejme to tak nebude....vyššia pravdepodobnosť je, že sa tri mladé ženy, možno ešte nedospelé, pod dohľadom Druhého Siedmeho Celku zúčastňujú spoluvlády za mŕtveho, ako vybrané dočastné a zároveň pochádzajú z rodov posledných štyroch, teda najvyššej vzdelanostnej skupiny v rámci uskupenia Druhého Siedmeho Celku....Zo zobrazeného náznaku vyplýva, že jedna z týchto troch nedospelých panien je zároveň vybraná ako budúci vládca...

Zapísaná udalosť poukazuje na skutočnosť, že táto mladá žena/vdova, sa chystá znova vydať pravdepodobne za mladšieho brata zosnulého manžela.Ten taktiež vyrastal v Siedmej Vývojovej Skupine, avšak jeho otec pochádza zo Šiesteho Vývojového Celku/Domu a do Siedmeho Vývojového Celku len prišiel, aby sa stal Panom Domu po boku ženskej línie Siedmeho Cyklu/Domu, kde sa stal zároveň vládcom, Pánom Domu Prvého Siedmeho Celku...

V kozmickom ponímaní sa jedna o udalosť, keď silnými slnečnými výbojmi (alebo iným ... silným žiarením) sa zničili pre život možno na Zemi (na povrchu Zeme) potrebné podmienky.... V tomto vyjadrení sa teda nesie Ôsmy cyklus, ktorý je počiatočným cyklom/domom na povrchu Zeme.....

Táto mladá žena plaviaca sa v ústrety loďke prichádzajúcej od obratníka Kozoroha, má pravdepodobne 34 rokov a jej zomrelý partner, ktorého symbol je na týči na druhom piedestálu priblížený v obrazu Krokodyla, mal zrejme v čase smrti 32 rokov. Nie je mi úplne jasné či sú skutočne veslá naznačená ako roky osoby, ale voči celkovému podaniu, keď je dospelosť ponímaná ako od 17 rokov a zápis sa nesie v slnečnom podaní dní 30 až 31, je to aktuálne možné. Pokiaľ vezmem v úvahu že vzhľadom k následnému vyobrazeniu, bude budúci ženích mladší o 11 rokov, mohlo by sa jednať o potrebu zabezpečenia celku/rodu/vývojovej skupiny i vzhľadom k minulosti...následne vyobrazenie, čiže pokračovanie príbehu, nám zobrazí evolučný skok u ľudskej bytosti ... v ponímaní vesmírnom sa rovnako vyvinie nezvykla udalosť.

Čo by sme mohli dedukovať z doterajších zápisov. Myšlienka vyslaná osamotenou mladou ženou, stojacou na piedestálu Pani Druhého Celku Siedmych, vyjavujucou potrebu objaviť životného partnera sa premieňa na slová v rodine jej bývalého manžela, keď sa rodina reálne dohovára o aktuálnej možnosti spojenia vdovy po staršom synovi so synom mladším. Tento zápis sebou nesie rovnako zápis o uskutočnenej vesmírnej udalosti v spojitosti so Zemou...Stane sa tak, zo zápisu je patrné, že sa tak deje pod dohľadom všetkých, teda Obidvoch celkov Siedmych. Zápis: Myšlienka, Slovo, Skutok, Zákon...

Jednou z malo známych skutočnosti je znak vládcu Pána Druhého Celku Siedmych, a to Krokodyl. Krokodyl je zviera, ktoré sa pohybuje jednak vo vode a jednak na súši, po zemi. Na rozdiel od Prvého Celku Siedmych, kde je Pánom Celku Prvých Siedmych manžel ženy Domu Siedmeho, v prípade Druhého Celku Siedmych je Pánom Domu manžel ženy pochádzajúcej z Dvanásteho Domu, nie ako by bolo aktuálne z Domu Štrnásteho i keď Krokodyl napovedá práve na Dom Štrnásty. V tomto prípade sa jedna o Celok ktorému sa priraďuje povrchové Slnko a tak Pani a Pán Domu sú z Domu Dvanásteho, keď v tu samu chvíľu sú priradení akoby skutočne ti dvaja, ktorým je zverený dohľad nad Zemou a všetkým čo na nej je. Aby sme ale správne chápali slovanské pojatie celej náuky, jedna sa skutočne o náuku o vesmírnych i zemských zákonitostiach, o živote a jeho významu. Keď povieme Pani a Pán Domu, je ním v Slovanskom pojatí každý obyvateľ planéty, teda každý je vládcom na svojom kúsku zeme, vo svojej vlastnej rodine a celá náuka a všetko s ňou spojené je len vo vyjadrení symbolu... ako symbol lásky máme Srdce, symbol Zimy je snehová vločka... tak symbolicky, jeden hieroglyf, alebo venedsky znak je dohodnutým a naučeným dávnym príbehom a niekoľko takýchto znakov položených vedľa seba, nám dáva cez mnohé veky obraz histórie, ktorá síce nenavezuje plynule na seba v tesnom slede rokov, ale v určitom dlhšom časovom horizonte nám výprava o dôležitých udalostiach, ktoré ovplyvnili život mnohých ľudí danej doby.

Nesmierne dôležitý bude údaj v dolnej časti, ktorý pojíma štyroch dospelých plamenakov s jedným malým a Dámu a tri slečny. Čítať teda začneme od Plamenaka malého, čo by znamenalo, že obeh Slnka okolo stredu Galaxie bol približne v polovici svojej cesty, k ukončeniu cyklu a ešte pribudli ďalšie štyri tieto obehy, čo by bolo asi 1 017 miliárd rokov pozemských, 4.5 obehu x 226 miliónov tokov) keď táto Dáma a tri Slečny preklenuli zničenie Kryštalickej mriežky. Nesmierne dôležité bude nájsť dôvod, prečo cyklus obehu Slnka okolo stredu Galaxie má krídla. Jedným z mýtov je zatiaľ nepodložené tvrdenie, že po zničujúcej vojne v Galaxií, prilieta so svojou Vesmírnou flotilou do okrajovej časti Galaxie Vesmírny Veliteľ Rodu a Pečate Čáska, so svojim bratom a malým dieťaťom, dievčaťom, Caskou Mnt, dedičkou Ôsmej Vývojovej Skupiny, ktorej rodičia boli v Galaxií usmrtení vo vojenských šarvátkach. Touto civilizáciou je vytvorená naša Slnečná sústava a touto je zároveň daný Zákon v tejto našej Slnečnej Sústave, ktorá je nazvaná Chrámom Perúna....Je to skutočnosť? Možno... Čas vyjaví pravdu.

 

 


Jezuita Athanasius Kircher byl první, kdo dal do souvislosti koptštinu (jazyk egyptských křesťanů) s faraonskou egyptštinou. Koptové jsou dnes příslušníci egyptské křesťanské církve, která je vedle muslimů významnou egyptskou náboženskou obcí. Vyznavači této církve dříve hovořili koptštinou, která se ale dnes používá pouze při náboženských obřadech.

Jméno KOPT je odvozeno od řeckého označení Egypta - Aigyptos a to vzniklo z pořečtěného názvu svatyně boha Ptaha Hutkaptah - tedy "svatyně Ptahova ducha".

svatyně Ptahova ducha
hieroglyfický zápis "svatyně Ptahova ducha"

Hieroglyfický zápis jména boha Ptaha, který byl ochráncem prastarého hlavního města Memfidy (Mennoferu), byl z čestných důvodů umístěn na začátku jména, četl se však jako poslední:

Hut (svatyně)
ka (ducha)
Ptah (Ptaha)

Znak  je determinativem, který byl často používán za místními názvy. Představuje půdorys města, jehož středem procházejí dvě hlavní cesty nebo dva kanály.

Poznámka: Tento skrížený znak X je patrný v zadaní Gízskej plošiny s Pyramídami na nočnú oblohu do počítača, pred cca 10500 rokmi, keď vyjde zrkadlový odraz oblohy na Gíze a celá sceneriay s Oriónom a Siriusom i navezujucimi hviezdami, by mala vytvoriť písmeno X... možné vysvetlenie je ... u miest stavaných v zrkadlovom odraze určitej hviezdnej konštelácie v čase výstavby, platí zákaz preletu kozmických plavidiel nad daným mestom, miestom.... prvý znak Hut svätyne sa podoba mastabe Khentkawes na Gízskej plošine poblíž Menkaureho pyramídy, avšak táto mastaba vykazuje známky pojmov z biológie a zdravovedy s poukazom na základy z kozmológie a ukrytým náznakom kataklizmatu.... je pripisovaná žene, ktorá je v nej vyobrazená a podľa dávnych náznakov obsahovala na treťom podlaží možnosť vesmírneho cestovania... ak dôslednejšie začneme premýšľať o akomkoľvek stretu planéty, či už s asteroidom, alebo slnečnými výlevmi, či zámerne narušenie vojenským útokom, javí sa v tomto svetle výstavby zdrkadlovych obrazov hviezd na Zemi ako potreba byť si istý pozíciou Zeme, stabilitou... jednak sú rovnako stavané kamenné brány pre slnovraty, kde je aktuálne vypočítané zobrazenie paprsku Slnka pri východe v deň Slnovratu. Precesia v tomto prípade len posúva súhvezdia za Slnko, ale Slnko musí zostať na svojom mieste. Rekapituláciou týchto drobnosti, získame náznaky o posunu zemských pólov, i keď možno len o niekoľko stupňov.

 

zdroj: https://egypt888.blog.cz/rubrika/mumifikace-atd/3

Tiež ešte sa podivame na Gosfordsky hieroglyf Ptaha, ktorý je posledným znakom v zápisu a niektorí prekladatelia tvrdia, že sa jedna o podpis pisára, ktorý zápis v Gosfordu vyhotovil, ak by sa ale skutočne jednalo o vyobrazenie Ptaha, v tom prípade môžu byť Gosfordske zápisy preddynastické, keďže sa niekedy uvádza že to bol muž, ktorý lokalitu dnešného egypta k tomuto účelu aký bol v počiatočnom štádiu uskutočňovaný, vybral a tak to označujú ako Ptahova Zem, čiže Zem tohoto chlapa... niektorí čítajú P-T-H zápis ako CHRÁM SVETA a?ZMIEŠANEJ DŇA...tiež sa niektoré znaky v Gosfordu prezentujú ako vesmírne plavidlá, či zápis o opakujúcom sa ataku asteroidom vždy v presne vymedzenom období, ...je tu hlavne jasné, že z nejakých dôvodov zomrel muž zrejme vo veliteľskej pozícii.... pokiaľ sa jednalo o hviezdnu vojnu a stroskotanie na základe atakovaním paprskom nepriateľskej lode, ... a v tejto teórii je aktuálne vyvinúť teóriu že rovnako muž, ktorý je tuná označovaný ako Pth, má v dôsledku zásahu paprskom v bitke a po následnom stroskotaní nalomené zdravie, avšak jeho vôľou je zjednať mier. Často pri pohľade na jeho ideogram nie je možné sa ubrániť myšlienke, že je napol mŕtvy, ale je udržiavaný pri živote, čo dáva zmysel, že jeho vedomosti sú značne cenné.

 

https://www.youtube.com/watch?v=R78R6w7IOuQ&feature=endscreen&NR=1


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *


Při psaní jmen bohů se buď jméno vyhláskovalo, nebo bylo nahrazeno ideogramem - obrázkem. Například bůh Ptah. Buď je jméno boha vyhláskováno Q3:X1-V28, nebo je nahrazeno postavou . Někdy je možné i obojí . Mnohdy je jméno bůh samostatné, může se ale stát, že za jménem boha následuje ještě determinativ pro "bůh". Determinativem může být napřiklad nebo . Pak by jméno boha Ptaha vypadalo takto nebo . To se však netýká jen Ptaha, ale i ostatních bohů.

 

Poznámka: V zápise je vidieť spoločne uvedené meno Ptah jak hieroglyfmy, tak ideogramom. Nás by ale mohol zaujať práve ideogram Ptaha, keďže je krásne vyobrazený s palicou WAS, čo znamená zdravie, ale je to i stojan na Djedsky kolumn a Ptah ako zápis hieroglyfmi, by obnášal významy jednak Dom, Pevnosť, alebo Chrám-P, Zem-T, (tiež ženu) a H-je spojenie, ale i DŇA... smalicko prehnanou fantáziou môžme hieroglyfický zápis P-T-H prečítať ako PEVNOSŤ ZEME CHRÁNIACA SPOJENÚ DŇA. (spojenú, alebo zmiešanú DŇA) čítame s vedomím, že každý hieroglyf je dávnou udalosťou... práve tak ako vyobrazený ideogram, ktorý by nám mal vždy po bližšom preskúmaní naznačiť čo je don vlozeno.
Zdroj zápisu: internet