27.12.2010 15:20

Zrodili jsme se v ráji ... 1.

Zrodili jsme se v ráji Země, pod zlatavým Sluncem dne a svitem noční Luny i mirady hvězd, v živé, voňavé a kvetoucí kolébce, protkané spletí zurčících potůčků, omývajících kamení času, plynoucího tokem pokojným i dravým zároveň. Den a noc, světlo a tma... činnost a nečinnost...
Jsme bytosti míjející svůj vlastní vývoj, jenž nám nabízí každou vteřinou našeho bytí nekonečný vesmír i náš vlastní svět.
Vše co provází naše kroky slunečním žitím, jest součástí celku. "My," ať již chceme neb né, jsme též tím vším co je kolem nás a přec je nám dáno právo žít v uvědomení si vlastního bytí a tvořivá, životodární síla, jenž ruka v ruce  kráčí naším dnem společně s námi, promlouvá k nám jazykem moudrého správce a vladaře pevnosti, nabádající nás k opatrnosti žití.
-"Buď opatrné ve svých krocích dítě"-  nese se plání Země. To tiché varování se snáší  v tichosti z výšin, poslané do dnů budoucich, potomkům tvůrců vzkazu, vystavěného z kamene na téměř nedostupné skále.
Machu Picchu. Tam v dávném věku je zapsán vzkaz, nesoucí se časem na vlnách toků lidských dnů, promlouvajíc o žití na výšinách, jenž provázeno je uvědoměním si každého kroku. Jediný nesprávný krok, jediný nesprávný pohyb na okraji útesů, znamená pád...
Krok, Kroko. Crocco.
Bájné kníže Krok, pěvně stojíc vedle své kněžny, které ve svém příkazu, odcházejíc ve svém čase, určí knížata lidu "ČŠK"  v "PLCH"  za svého nástupce a na věky jen tyto jako ty první z knížat následních, ve dnech "říše sluneční a chrámu Peruna".  Rozumný, znalý a všemi uznávaný, moudro činný a dle zrozené postoupností druhý v řadě knížat pohanských.
Kníže Kroko, neb knižata Kroko, jejichž jsme součástí....

Milí přátelé. Je čas ukončení jednoho běžného roku. Je čas svátečných dnů v kruhu rodiny, čas bilancování dosažených výsledků a zrealizovaných plánů které si spravidla stavíme pokaždé na rozmezí roku běžného a čas postavení plánů nových.
Děkuji Vám za Váš projevený záujem. Mým záměrem bylo vzbudit ve Vás pozornost k realitě dnů součastných, k činnosti dnů dávných, činnosti, jenž neodlučitelně je spjata s náma prostřednictvím generací naších předků, k jejich činnosti a následně událostem jejích dnů, k událostem dávným i událostem součastným, které následně vždy ovplyvnuji život generaci příštích.
Zvolila jsem styl psaní nadnesený a né vždy mým slovním vyjádřením zde na těchto stránkách, kopírující absolutni realitu takovou, jaká skutečně je, ať se již týká věků dávných neb dnů součastných, nicméně mým záměrem v hledání v odkazech předků, bylo přednostně objevit možnost znovuotevření cesty k aplikaci pohanského, tedy přírodního způsobu života do naších dnů.
Všechny tyto možnosti  přírodního způsobu žití, jsou skutečně až do dnešních dnů  přítomný ať již formou zapsanou, nebo formou předávanou tradici a ústním podáním. Dnešní generace tomuto způsobu života, nebo spíše jedné části takového života, říká ekologický způsob života. Ekologický, tedy šetrný. Šetrný, tedy rozumný. Rozumný, tedy znalý všech přírodních zákonů a zákonitostí, které provázejí činnost člověka jeho žitím.
Realita dnů, propletená činností, je avšak neodlučitelně spjata s uvědomělou a přomyšlenou aplikací znalostí do každého jednoho kroku, do každého jednoho tvořivého skutku. Opomenutí znamená neúspěch. Neúspěch může být malý, třeba i zcela zanedbatelný. Úsměvně lze říci, že pokud neumíme vařit a hladoví se rozhodneme uvařit si složitou večeří, naše neznalost nás může tak akorát ponechat hladových celou noc, když se nám příprava jídla zvrtne a postup přípravy byl nesprávný. Tento malý neúspěch je ničím v porovnání s konáním celých skupin, které neznalé zákonů kosmických a jejích následností započnou činnost, která může znamenat neúspěch...
Chceme-li být skutečně součástí knížat, ne jen Kroko, je jen na nás, do jaké míry jsme ochotní na této cestě následně i zůstat a těmito zakonmi se řídit.
Svět dávných generací je zde, je pořád přítomný a jsou to generace jejichž jsme součástí.
O Slovanech, slavjanech, slovienech, unislavech,- (názvosloví této skupiny je značně rozličné podle jazykové skupiny která o této skupině pojednává)             -  je zmínka v dochovaném traktátě mnicha Chabra:... - "Slovieni v čase když byli ještě pohané, něměli knihy ani písmo. Domlouvali se tolika pomoci kreseb a zářezů."...
Archeologické objevy na území dnešní Retry, kde kdysi sídlila jedna  skupina vyspělé staroslovanské kultury, zrovna o tom samém vypovídají též. Písmo dnešní pro tuto staroslovanskou kulturu přinesli až Cyril a Metoděj, za účelem christianizace a odloučení se od toho, čemu dnes říkáme pohanstvi i runy, zářezy, nebo hieroglyfy...
Staré civilizace  a kultury dávných generací tedy shodně používali k vyjádření a popisu obrazy a znaky.
Vše je až do této chvíle přítomno, je zde a je jen na nás, zda máme záujem učit se a přijmout tento životní styl, tento způsob vyjadřování buď zcela, nebo alespoň částečně do života naších součastných dnů.
Mám-li já osobně shrnout své předsevzetí, tedy to, které se týká znovuobjevení znalosti a aplikace přírodního životního stylu do mých součastných dnů, mohu říci, že jsem na tuto cestu již vkročila a je moji snahou na ni zůstat a dál se v tomto směru rozvíjet. Zda na tuto cestu vkročit tež, je na každém z Vás, kteří v této chvílí tyto řádky čtěte.
Mohu Vás ujistit, že ve vyprávěních "starých moudrostí" je nesmírné množství zavádějících cest, oklik a křižovatek, přirovnáni a personifikace.... A vydáte-li se na tuto cestu, musíte po ni kráčet v určitých usecích každý sám za sebe...

Přeji Vám tedy Všem do dalšího běžného roku a nejen do jednoho roku, vše nejlepší, mnoho trpělivosti při vytváření krásných dnů plných zdraví, pohody, hojnosti, přátelství a lásky...
Přeji Vám hodně zdaru při luštění obrazů, zářezů, run, hieroglyfu a pohanského, nebo-li ekologického stylu života.
Vše, jen to nejlepší...

A co dodat?  Snad sdělení panny Eset pánu Usir? -..." U mého zrodu i kolébky  tři knížata Země pevně stojí. V základu tří, celkem je jich šest a v důsledku dvanáct, knížat Kosmických a knížat Chrámu Slunce Zářicího a pevnosti Země.  Ty tří, knížata Země, co do zahrad Země volí mne, dítě, Správcem Zahrad a Pevnosti v Chrámu Slunce Zářicího a krok i činnost mou, svoji moudrosti hlídají, se souhlasem pozemskych knížat všech čtrnácti, v důsledku knížat šestapadesáti, volí mne, za kněžnu Země a Paní a Správce Pevnosti Pozemské a Chrámu Slunce Zářicího, jenž kračejic zemskou plání času, spojená jsem  Zářícím Chrámem Slunečním se svým partnerem a knížetem, Panem Zahrad a Správcem Pevnosti v Chrámu Slunce Zářicího.
Sourozenec, dvojče Slunce Zářicího jest tež jedním základem a sloupem Země, pravě tak jako Slunce Zářicí. Ja jsem kněžnou a pani Země v Chrámu Slunce Zářicího a dítětem lidu Země a ochránkyni Klíče Kódu Kosmického, Klíče Anch, co Polovina Slunce Temného chce navždy do Vod kosmických vhodit. Tu, v mé Pevnosti Země v Chrámu Slunce Zářivého, spojení však jest pevné u čtrnácti knížat pozemských, vždy pevně stojícich po dvou vedle sebe, a vše to jest pod ochranou čtrnácti knížat kosmických......."
Co více jest v promluvě a jaké je sdělení pána Usir pro pannu Eset?... třeba příště pro ty z Vás, co na tohle čtení "zářezů a obrazů", čas prozatím vymezen nemáte...Vy kteří zářezy, runy a hieroglyfy již čtěte, víte, že i zcela krátke sdělení  psáno tímto stylem, je po převedení do našeho dnešního psaní dosti obsáhlou statí a tež i nesmírně složitou...

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *