17.02.2009 15:23

Smlouva o zprostředkování obchodu - prodej nemovitosti

 


                          Smlouva o zprostředkování obchodu - prodej nemovitosti
                                                        číslo:                ze dne:


dle obč. Zak., hl.8, odd.3, §737, §738, §739, §740, §741

Smluvní  strany:
Objednatel:……………………………………............................................................................................
……………………………………………………………………. ........................(dále  jen objednatel)
a
Obstaratel: ………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………......................................(dále  jen obstaratel)
se dne …………………………….........................dohodli o obstarání prodeje předmětu smlouvy:
……………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………….......................
................................................................................................................................(nevýhradní  smlouva)
v hodnotě :....................................................................................................................................................
Obstaratel má právo po zrealizovaném prodeji předmětu smlouvy na odměnu ve výší  2%  
z uhrazené kupní ceny předmětu smlouvy obratem po zrealizování obchodu, nejdéle však do
30 dnů od uskutečnění obchodu ve výši  .............................................................................................
........................................................úhradou v hotovosti, převodem, nebo složenkou .

I. § 737
1.Tato smlouva mezi objednatelem a obstaratelem je nevýhradní. 
a) Obstaratel neprobírá předmět smlouvy do své péče
b) Obstaratel dle této smlouvy pouze učiní potřebná opatření k vyhledání zájemce o koupě
předmětu smlouvy.
c)Konečnou transakci - prodej předmětu smlouvy uskuteční objednatel a zájemce o koupě
předmětu společně a na své náklady .

II. §  738
1.Předmět smlouvy:
……………………………………………………………………………………………………...............
Je touto smlouvou určen k prodeji za cenu ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Z této částky náleží obstarateli odměna za uskutečněný prodej ve výší 2%  ze zrealizované
kupní ceny.
Tato částka bude obstarateli vyplacena obratem po uskutečnění prodeje, nejdéle však
do 30 dnů od uskutečnění prodeje předmětu smlouvy.

III. § 739
Objednatel si vyhrazuje právo uzavřít podobnou nevýhradní smlouvu o obstarání prodeje
předmětu smlouvy I s jiným obstaratelem.
Obstaratel dle této smlouvy má právo na odměnu z prodeje pouze byl-li prodej předmětu
smlouvy uskutečněn mezi objednatelem a zajemcem o koupě předmětu smlouvy,
kterého vyhledal obstaratel.

IV. § 740
Tato smlouva se uzavírá na dobu 90 dnů . Po uplynutí této doby,  se smlouva:
a)    automaticky prodlužuje na dalších 90 dnů až do prodání předmětu smlouvy
b)    automaticky ruší a stává se neplatnou
2.Tato smlouva o obstarání prodeje předmětu smlouvy ztrácí platnost oznámením objednatele
vyhledání zájemce o koupě předmětu smlouvy jiným obstaratelem a uskutečnění  prodeje.
Právo na odměnu ze zrealizovaného obchodu v tomto případě obstarateli nevzniká .

V. § 741
Objednatel odpovídá za převod předmětu smlouvy do vlastnictví kupujícího . Objednatel
odpovídá též za vlastnosti a stav předmětu smlouvy .


Dne……………………….


Objednatel: ………………………..                                  Obstaratel:……………………………..

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *