22.11.2008 10:44

Smlouva o zapůjčení věci

SMLOUVA O NÁJMU VĚCI


1. Účastníci smlouvy

Pronajímatel :Jméno a příjmení................................................................................................................
adresa:.............................................................................................................................
a
Nájemce: Jméno a příjmení................................................................................................................
adresa:.............................................................................................................................


uzavřeli tuto smlouvu o nájmu :


I.
Předmět nájmu
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pronajímané věci :

Název:......................................................................................................................................................................

Popis:.....................................................................................................................................................................

Poškození: (viz predavaci protokol) )

II.

1. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci předmět nájmu shora označený a nájemce se zavazuje zaplatit za tento pronájem pronajímateli nájemné dle této smlouvy.

2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.

III.
1. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou od  ………………… do  ………………….
2. Účastníci jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět pouze z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou stranou.

IV.
1. Účastníci dohodli nájemné ve výši za každý mesic trvání nájmu.......................................................................................................................
2. Nájemce je povinen v den podepsání smlouvy složit vratnou zálohu ve výši pro pokrytí všech případných vzniklých škod zaviněných nájemcem.
Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši po splnění všech povinností nájemce a navraceni predmetu najmu.
3. Nájemné a vratná záloha jsou splatné dnem navraceni predmetu najmu.

V.

Povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu dne  ………………….............................
2. Předmět nájmu musí být při předání a převzetí způsobilý k obvyklému používání.
3. Spolu s předmětem nájmu předá pronajímatel nájemci všechny potřebné doklady, které jsou nutné k provozování pronajímané věci.

VI.
Povinností nájemce
1. Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.
2. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.
3. Nájemce je oprávněn používat předmět nájmu mimo území ČR pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
4. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v jeho sídle nejpozději do …….. ........hod. a to ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.

5. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce dále povinen hradit sjednané mesicni nájemné a dále je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ……….,- Kč za každý den prodlení s předáním předmětu nájmu.
6. Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele až do doby jeho vrácení.

VII.

Pojištění
Veškerá pojištění předmětu nájmu zajišťuje pronajímatel a v případě pojistné události mu také náleží všechna pojistná plnění.

VII.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních.
2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.


V ...................................................... dne ......................................................


...................................................... ......................................................
pronajímatel nájemce
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL


Pronajímatel
Jméno a příjmení:           ………....................................……………………….........
Adresa:………..……………………………………………………….............................
a
Nájemce
Jméno a příjmení:         ………....................................………………………….......
Adresa:………..………………………………………………………............................


Dnešního dne pronajímatel předal a nájemce převzal ………………………………………
a) nazev:   ……………………………………………………………….........
b) popis:     ………………………………………………………………..........
c) ostatní:   …………………………………………………………………......


d) poškození …………………………………………………………………......V ...................................................... dne ......................................................

...................................................... ......................................................
pronajímatel nájemce

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *