16.12.2008 14:53

Rodová uskupení: Základní znalosti

Základem společnosti a hlavně její správné funkčnosti, je rodové zázemí.
V rodovém zázemí získává jedinec od nejútlejšího mládí základní znalosti potřebné pro běžný život co se týká návyků hygienických a zdravotních, dále potřeb životních, zabezpečujících obživu vzešlou z vlastní produkce rodu, návyky společenské a celkový rozhled vesmirnich zákonitosti v návazností na naši existenci ve spojení s přírodou.
Postupem času, tak jak se daný jedinec od nejútlejšího věku v daném rodovém okruhu rozvíjí a vštěpuje si všechny tyto základní poznatky od svých rodičů, starých rodičů, sourozenců, strýců a tet a sestřenic, či bratranců, nese tyto základní znaky rozvoje a vývoje sebou v dalších letech, kdy už vychádzi z tohoto základního rodového uskupení, snaží se získávat další vzdělání, navazuje na širší okruh lidi ze společnosti v které se v danou chvíli pohybuje a část těchto rodových poznatků přenáší na své vrstevníky s kterými studuje a částečně od těchto vrstevníků přejímá znalosti a zvyklosti, které sebou tito jeho vrstevníci nesou.
Nastává tak proces jak určité výměny informací, tak rozšíření znalostí a návyků v návaznosti na společnost.
V tomto čase tento mladý už plně vzdělaný a soběstačný jedinec navazuje citový vztah s osobou jiného pohlaví a uvědoměle přistupuje k založení vlastní domácnosti.
Tito dva plně soběstační a vzdělaní jedinci se začleňuji svoji domácností do společnosti jako celku.
Svoji domácnost - dům, spravuji způsobem, jenž jednou částí navazuje na dílčí přínos informaci a návyků získaných v rodovém celku z kterého vzešli, částečně do své domácností aplikuji nové poznatky své doby, ve které tento díl poznatků získali vzděláním a tato hodnotná správa věci vlastních tímto způsobem, se vlastně následně dále přenáší na příští generace, které vychází též z jejích domacnosti.
Nicméně tito dospěli jedinci jakmile založí vlastní domácnost, začleňuji se uvědoměle do společnosti a tutéž snahu a správu hodnot, kterou věnuji své domácnosti, částečně začnou postupně věnovat taktéž společnosti jako celku.
Jednak se počítá s tím, že investuje-li do rozvoje celku určitou částku finanční, nebo část svého času, či znalosti, získá též potřebný impuls zajímat se o dění v celku - celé společnosti a tento svůj vklad se snaží co možná nejlépe zvelebit, aby přinášel užitek i dalším generacím v návazností na generaci jeho a jeho předků.

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *