17.02.2009 15:01

Podmínky převzetí věci do Komisního prodeje.

SMLOUVA O OBSTARANI PRODEJE, nebo též smlouva o komisním prodeji ,
jednoduše též POP - potvrzení o převzetí věcí do komisního prodeje.

Je nutné aby objednatel ( dále jen dodavatel) při predání knihy, obrazu či jiného předmětu před svěřením tohoto předmětu do komisního prodeje obstarateli ( dale jen prodejce) ,
tedy dvě smluvní strany,
uzavřeli písemnou smlouvu.
Tato smlouva bývá v antikvariátech a vetešnictvích nahrazena tradičním formulářem , který se obvykle jmenuje POTVRZENI O PREVZETI VECI DO KOMISNIHO PRODEJE - zkratka POP.
Tato zkratka je napsána později i v signatuře nad cenou knihy, obrazu, věci. Součástí této signatury je i číslo, které je uvedeno na formuláři smlouvy.
Součástí smlouvy je i čestné prohlášení, že objednatel ( dále jen dodavatel) je vlastníkem knihy, obrazu, věcí , nebo že s ní má právo disponovat.

Komisní prodej se řídí ustanoveními uvedenými v § 737-741 občanského zákoníku.
V této normě se komisnímu prodeji říká obstarání prodeje zboží.

Občanský zákoník, hlava 8., oddíl třetí :
SMLOUVA O OBSTARANI PRODEJE VECI
§ 737
Smlouvou o obstarání prodeje věci vznikne objednateli právo, aby obstaratel převzal od něj do prodeje svěřenou věc a učinil potřebná opatření k prodeji.

§ 738
Smlouva musí být uzavřena písemne. Musí obsahovat zejména předmět prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za obstarání prodeje .
§ 739
(1) Obstaratel má právo na odměnu pouze, byla-li svěřená věc prodána.
(2) Objednatel má právo, aby mu obstaratel vyplatil po srážce odměny částku, za kterou věc prodal.
§ 740
Neprodá-li obstaratel věc do tří měsíců ode dne, kdy mu byla věc svěřená do prodeje, smlouva se ruší, nebylo-li mezi objednatelem a obstaratelem dohodnuto jinak.
§ 741
(1) při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel pri prodeji uvedl.
(2) Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobné ustanovení týkající se prodeje použitých vecí.SMLUVNI PODMINKY PRO PRIJEM ZBOZI DO KOMISNIHO PRODEJE
1. Zboží nabídnuté do prodeje, musí být bez závad omezujících jeho použití a funkci
2. Zboží musí být čisté
3. Dodavatel zboží sám stanovuje prodejní cenu po té co je seznámen s 20% obchodní srážkou za obstarání prodeje.
4. Skladné za zboží prijaté do komisního prodeje není účtováno po dobu prodeje, nejdéle však jeden kalendářní rok, není-li písemně dojednáno jinak, po termínu jeden kalendářní rok si musí objednatel své neprodané zboží vyzvednout, jinak bude po zaslání písemné upomínky po době 30-ti dnů toto neprodané zboží na náklady objednavatele doručené na adresu uvedenou ve smlouvě, nebude-li písemně sjednáno jinak.
5. Zboží přijaté do komisního prodeje je nabízeno k prodeji po dobu 90ti dnů.
6. Finanční vyrovnání s dodavatelem za prodané zboží je uskutečněno na prodejně po predložení "dokladu o převzetí zboží do komisního prodeje", nebo zaslané poštovní složenkou na adresu uvedenou ve smlouvě .
7. Po uplynutí 90ti dnů od příjmu zboží do prodeje se neprodané zboží vrací zpět dodavateli který je povinen se v tomto termínu pro vracené zboží neprodleně dostavit a odebrat je zpět .
8. Nebo po uplynutí 90ti dnů od příjmu zboží do prodeje se neprodané a nevyzvednuté zboží považuje jako znovu nabídnuté k prodeji, tedy komisní smlova o prodeji je opakovaně platná az do prodání zboží . Dodavatel je po prodání zboží upozorněn písemně, je povinen si finanční obnos za prodané zboží vyzvednout osobně v prodejně, v případě, že v komisní smlouvě o prodeji není vysloveně uvedeno odeslání finanční částky získané z prodeje zboží poštovní složenkou na adresu uvedenou ve smlouvě . Po nevyzvednutí finanční částky za prodej zboží po odeslání upozornění po 90 dnech, je tato finanční částka snížená o poplatky za poštovní služby, odeslána poštovní složenkou na adresu uvedenou v komisní smlouvě.
9. OBJEDNATEL ODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH LHUT
10.Při ztrátě "dokladů o převzetí zboží" se musí objednatel prokázat dokladem totožnosti pro porovnání údaju se zápisem o zboží při jeho převzetí do prodeje, též znát popis věcí nabídnutých do komisního prodeje.

Zboží je vzato do prodeje na základě smlouvy o obstarání prodeje na 90 dnů, v případě neprodání zboží v této lhůtě, se doba po dohodě uvedené ve smlouvě prodlužuje na dalších 90 dnů a to se bude opakovat až do prodání zboží, nebo vyzvednutí zboží z prodeje dodavatelem.
Zboží se výhradně vydává jen na potvrzení o přijetí zboží do komisního prodeje a osobě, která toto zboží do prodeje vložila, nebo pověřené osobě.
V případě ztráty dokladů o vložení zboží do komisního prodeje, bude oprávněné osobě vydána kopie přijímacího dokladu za poplatek spojen s pořízením kopie originálního dokladu. (10Kč)

Majitel použité věci si určí prodejní cenu,
tuto prodejní cenu po prodeji jeho majetku, po odečtení 20% za zprostředkování prodeje,
-a)-obdrží obratem v hotovosti na prodejně po prodeji zboží, (písemné upozornění na prodání věcí),
nebo
-b)-mu tato částka bude vyplacená poštovní složenkou zaslanou na adresu uvedenou ve smlouvě o obstarání prodeje zboží.
Majitel si může kdykoliv svoji věc vzít zpět, za poplatek 10 Kč
Tento poplatek nahradí čas s administrativou a uskladněním věci . Zpětné vydání prodávané věci je pouze proti pokladnímu dokladu, který majitel obdrží při předání věci do komisního prodeje jako potvrzení o převzetí.

Nakupující je upozorněn, aby si řádně prohlédl nebo vyzkoušel zboží, o které má zájem, na co je opakovaně upozorněn při placení a po zaplacení a odebrání zboží, je lhůta 30 dnů k reklamování zboží na případné skryté vady a za tyto v plném rozsahu odpovídá objednatel .

Obě strany obdrží smlouvu s podmínkami komisního prodeje, s dodacím listem.
Vše potvrdí obě strany podpisem.
číslo smlouvy musí souhlasit s číslem dodacího listu. Tímto číslem je označeno i zboží v obchodě.Do prodeje se prijímají věcí čisté a ve velmi dobrém stavu na 3 kalendářní měsíce ( 90 dnů)
Po vzájemné dohodě je možné upravit délku prodeje.

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *