19.02.2013 20:10

Deficit znalosti

Deficit je výraz pre "nie je" použitím slovného spojenia: "Deficit znalosti", vyjadrujeme poznanie: "Chýbajú, alebo jednoducho Nie sú znalosti." Keď avšak chceme niečo vytvárať, chceme dosiahnuť zamýšľaný výsledok, znalosti i zručnosť potrebné sú, ale rovnako potrebné a dôležité je i zanietenie pre danú činnosť. Volá konať.

Domov je miesto, kde vchádzajú dve ľudské bytosti, prichádzajúce z rozdielnych zázemí i keď globálna podstata zázemí z ktorých prichádzajú je podstatou totožná. Tieto dve ľudské bytosti už vo svojej vlastnej osobnosti nesú rozdielnosť vo vyjadrení sila hrubá a sila jemná a spájajúc tieto v jedno, vzniká v danom čase priestor, vystavaný na základných znalostiach príchodzích, muža a ženy, priebežne spoločne dotváraný v dobe spolužitia. Výsledným uzrozumenim pojmu domova je definícia ozrejmujuca domov ako miesto k neustálemu osobnostnému rozvoju jednak znalosti v prvotnom príchode sem vnesených z domova detstva, avšak neustále priebežne novodoplnovanych i ako miesto k seberealizácii rozvoja zručnosti na základe neustále sa rozvíjajúcich znalosti, za prítomnosti porozumenia pojmu domov a vôle vyvíjať činnosť, vyjavujúc schopnosť ponechať dostatok priestoru pre seberealizaciu partnera a pre deti, z tohoto spolužitia vzchádzajúce. Domov je teda miestom, v ktorom sa formuje ľudská bytosť, jej charakter, morálka, znalosť, zručnosť a spoločnosť je miesto, kde následne tieto pojmy prezentuje.

Použitím slovného spojenia ...spoločnosť je miesto... rozumieme v danej dobe určitý priestor, kde je možno stretnúť sa tiež s inými ľudskými bytosťami, než len s tými, s ktorými obývame priestory domova. Voči spoločnosti teda prezentujeme kultúru vlastného domova a následne do priestoru domova, vnášame nové poznatky zo spoločnosti. Pokiaľ sa takto má diať, je potreba vytvoriť príležitosť, ktorá je aktuálne podnetná k uskutočneniu stretnutia... K tomu aby sa tento spôsob životného štýlu mohol aplikovať, je potreba v globálnom merítku celej planéty vôľu všetkých ľudských bytosti, sdieľať otvorenú cieľavedomo-kultúrnu spoločnosť, túžiacu po mierovom spôsobe života v harmónii a rozvoji.

Deficit znalosti vzchádza z nekludneho života, postradajuceho systémové zázemie, poskytujúce znalosti za sebou kráčajúcich dôb ľudských vekov. Následne doby vzchádzajúce z agresii, ničenia, nenávisti, po opadnutí týchto vášní, prinášajú ľudstvu potrebu zaplnenia prázdnoty, či už hmotnej alebo citovej, avšak rovnako novým generáciám prinášajú znalostné vákuum o dobe žitej v negatívnych vzťahoch z dôvodu neporozumenia negatívu. Potreba naslednehop porozumienia prináša často pomýlené informácie či deformované znalosti vedúce do slepých uličiek.

Pod pojem deformované znalosti, je možné zaradiť tiež históriu ľudstva. Nová generácia tejto doby vzchadzajuca z relatívne mierového času demokracie, postráda históriu ľudstva a novodobé poznatky, priebežne dostupné v súčastnosti, narúšajú súdobú štruktúru o ľudstve starom niekoľko tisícročí a tak dotazy po krajine Mu, Atlantíde, Lemurii, Ozyrii... prichádzajúc vnášajú nepochopenie i dňom dnešným, dňom plným neuspokojujucej reality dňa, za spolusuzitia velebenia neznámych bohov. Rôznorodosť etník v dnešných dňoch je adekvátne úmerná rôznorodosti bohov. Staršie generácie dodržiavajúce svoje rituálne potreby velebenia bohov, ponechávajú znalosť o podstate boha svojim dňom. Mladá generácia vyrastajúca v znalostiach kozmických rozmerov, beruca v úvahu novodobost znalosti o prítomnosti milónov liet ľudskej civilizácie, postava na prahu pochybnosti o panoptiku božstiev sveta. A tak neúmerne množstvo dezinformácií vzchádzajúce z deficitu znalosti božstiev, možno príkladom priblížiť na otázke zrozumiteľnej širokej verejnosti, znejúcej doslovne: "Mal Mojžiš rohy?"...

Mojžiš vzchadzajuci z domova detstva v zázemí egyptského trónu faraónov, keď ho jeho matka pred usmrtením nariadenom faraónom zabíjať všetkých židovských synov, vkladá do košíka a púšťa po prúdu Nílu, je vytríbený v znalostiach vládcov. Princezná egyptská, nájduc košík s dieťaťom a nemajúc vlastne deti si ho osvojí a výchova ako jednoho z možných následníkov trónu faraóna. Meno Mojžiš, hebrejsky by mal znamenať "z vody"... po mnohom čase tento princ, vyvedie svoj ľud z ktorého skutočne vzchádza, z jarma otrockého v egypte a vedúc tento ľud púšťou, na hore Sinaj získava od boha ktorý mu tento ľud z otroctva vyviesť prikázal, Desatoro prikázaní vpísané na kamennej doske. Navrátiac sa speť pod horu Sinaj do kruhu svojich, zistí, že si ľud postavil zlaté tela a uctievajúc ho ako božstvo, nepostrehli títo návrat Mojžišov. Mojžiš ponechal priechod svojmu hnevu nad svojm ľuďom, rozbil dosky s božím prikázaním. Po odoznení hnevu, vracia sa speť na horu, prosiť o dosky nové... Vrátiac sa však medzi svojich z novým zákonom, poznáva že je iný... Stredoveké pramene uvádzajú, že Mojžiš navrátiac sa z druhého výstupu na horu má rohy.

Deficit znalosti v stredovekých prekladoch je v dobe dnešnej možno pravdepodobne doplniť poznatkami novými, pokiaľ je aktuálne známa sutocnost pravdivá, že starý záznam bol písaný v hebrejčine, ktorá v písanej podobe zaznamenáva len spoluhlásky a starý záznam niesol tri spoluhlásky: qrn... a je tu v stredoveku mylne preložené hebrejské slovo quaran = ožiariť, ako queren = rohy. Avšak kráčajúc po chodníku pochybnosti, berúc v úvahu židovské etnikum prichádzajúce z egyptskej krajiny, dodnes známej typickým zápisom takmer len v spoluhláskach, vyjadrujúcich zápisovým ideogramom, alebo hieroglyfom znalosti absolútnych rozmerov, či udalosť známu, schovanú v jednom znaku, vzchádza nám z popisu danej situácie vedomosť zrodenia časti kozmu a to našej Slnečnej sústavy, za predpokladu, že na daný zápis priložíme kódovací kľúč v pôvodnom egyptskom znení. Po prevedení týchto hebrejských spoluhlások na egyptské hieroglyfy a zápisu udalosti obrazovým ideogramom, prevedieme celú verziu do súčastného nám dnes zrozumiteľného jazyka.... z mierových dôb vzchadzajuca novodobá generácia, rozvíjajúca svoje vedomosti adekvátne dobe, bez najmenších pochybnosti, bude môcť tieto staré záznamy čítať správnym spôsobom, venujúc svoju pozornosť detailu zápisu, nie nariadeniu neznámeho boha...o ktorom nemá žiadnych znalosti.

Poznámka: V súčastnej dobe je v Egypte objavená 3000 rokov stará pyramída v Luxoru, ktorá by mala patriť vezírovi faraóna Ramessa II. o ktorom vedci predpokladajú, že za jeho vlády sa uskutočnil odchod židov z egyptského otroctva. Vezír sa menoval Chaj a hrobka je poničená kresťanmi, ktorí si v časoch svojho rozkvetu šírenia kresťanského učenia, ustanovili vezirovu hrobku ako miesto k schôdzkam za účelom šírenia kresťanskej náuky... Ramess II. žil v 13 storočí p.n.l a jeho vláda je radená do 19.dynastie.


 

 

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *